പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HS Sanskrit
Result:HS Sanskrit
  801 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6916 11  SATHEERTHYA.C.S 8  SVEMHS NANMINDA
5714 14  HRIDHYA 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
1009 25  ARUNIMA.K.NAMBIAR 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
7725 12  DEVIKA HARI 9  G. H. S. S. Kuttikattur
4353 26  ADITHYA ANEESH 10  NOCHAD HSS
3308 24  ANANYA AS 10  Govt Sanskrit HSS Vatakara
2176 19  THEJASWINI R S 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
6854 27  ADWAITH KRISHNA.KC 9  PTM HS Kodiyathur
1981 20  ASHA LAKSHMI D S 9  NATIONAL HSS VATTOLI
5195 13  SRUTHI. K. V 10  Ramakrishna Mission H. S. S
4851 23  THEJA LAKSHMI K 8  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
3798 18  GAYATHRI.P 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
7430 21  SANJAY RAJ.N 10  C. M. High School Mannur
1674 16  SREENANDANA 9  THIRUVANGOOR HSS
2837 15  ATHULYA K 9  CRESCENT HSS VANIMAL
3124 22  AMRUTHA P 10  Memunda HSS
4170 17  ANUSREE B M 10  GVHSS THAMARASSERY
  802 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7220 24  LAKSHMI RAJ J R 10  GGHSS BALUSSERY
4568 15  THEERTHA SUNIL K 10  GHSS KAYANNA
1777 13  SWARAG E K 10  RNMHS NARIPATTA
4730 17  ARYASREE. A 8  GOVT. HSS NARIKUNI
1663 18  SHERARA R 9  THIRUVANGOOR HSS
2177 21  ARYAKRISHNA R 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
3309 12  INDRAVARAJ TV 9  Govt Sanskrit HSS Vatakara
1003 22  VEDHA V K 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
3215 19  HARINANDA.V 10  S. N. H.S.S. Thiruvallur
5708 14  CHANDANA P 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
7352 26  VINEESHA.K 10  C. M. High School Mannur
2604 20  VISHNU.P.R 10  SIHS UMMATHUR
4167 16  NANDANA G 8  GVHSS THAMARASSERY
5497 11  SREELAKSHMI P 8  Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram
7741 25  SNEHA. S 10  Saraswathi
Vidya Nikethan
English Medium
High School,
Pantheerankavu
3837 23  NEVIL P 8  GHSS Nayarkuzhi
  803 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1759 15  DEVAPRIYA J S 9  SANSKRIT HS VATTOLI
3700 19  GOPIKA K S 8  RECGVHSS Chathamangalam
1569 13  HRIDYARAJ 10  POILKAVE HS
4730 24  ARYASREE. A 8  GOVT. HSS NARIKUNI
2193 25  ANUNANDA SUDHEESH P M 8  S.V.A.H.S NADUVATHUR
7542 14  SIVANI K 10  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
6548 18  SREENIDHI 8  Mokkam HS Mokkam
5698 26  PADMAPRIYA.T.M 9  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
7122 17  PAVITHRA T P 8  GGHSS BALUSSERY
5531 23  GNANADARSHINI .G 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
2754 22  AVANTHIKA C 9  CRESCENT HSS VANIMAL
3124 16  AMRUTHA P 10  Memunda HSS
3265 12  YAMI K P 10  BEM HS Vatakara
4414 21  SAYAK VINOD 8  PERAMBRA HSS
7950 11  SNEHA P 9  G. H. S. S. Mavoor
1059 20  AMBILI P K 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
  804 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6911 17  ADIDEV J D 8  SVEMHS NANMINDA
1759 18  DEVAPRIYA J S 9  SANSKRIT HS VATTOLI
5285 20  SAGARIGA SURENDRAN. K 10  Providence Girls H. S. S
5703 12  ATHUL SAJEEV. K M 8  A. K. K. R. Boys. H. S. Chelannur
2178 24  DHEERAJ K J 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
3125 21  NAJA FATHIMA M 8  Memunda HSS
1674 15  SREENANDANA 9  THIRUVANGOOR HSS
6548 13  SREENIDHI 8  Mokkam HS Mokkam
4407 11  DEVANAND.A.S 8  PERAMBRA HSS
7730 23  KRISHNAMOL K. M. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
1014 14  ANAMIKA.A.RAJEEV 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
3265 16  YAMI K P 10  BEM HS Vatakara
7602 19  NANDANA K 10  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
2754 22  AVANTHIKA C 9  CRESCENT HSS VANIMAL
4730 25  ARYASREE. A 8  GOVT. HSS NARIKUNI