പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

UP Arabic



മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി
 



Result:UP Arabic
  401 - Gadhya Vayana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5394 16  MUSLIHA .M 6  G. M. U. P. S. Mavoor
3823 5  FATHIMA SANIYA K 7  Katameri MUPS
6695 11  HIBA JABIN M 7  AMUPS Makkoottam
6446 8  MURSHIDA N. K. 6  G. U. P. S. Ramanattukara
9411 14  NIHA SHIRIN. 7  GMUPS VENNAKKAD
5017 7  ANFAL MUHAMMED M T 6  G. U. P. S. Thiruvannur
7731 9  LIYA FATHIMA T P 7  NIR HS PARAPPANPOYIL
1569 2  FATHIMA 7  KARAYAD UPS
7435 15  HAMDA FATHIMA K T 7  GMUPS Kodiyathur
3358 4  FINU FATHIMA P G 7  GUPS KALLACHI
1128 1  MARVA PARVEES 7  MM ORPHANAGE ENGLISH MEDIUM SCHOOL
5748 13  NAJA FATHIMA.K 6  Karannur U. P School
8251 10  SHADIYA .T.K 7  AUPS ERAMANGALAM
4244 6  HIBA SHERIN 7  Islamic Academy EHS Kottakkal
2188 3  KHADEEJA ABDUSSLAM 7  AMUPS KAYAKKODI
9040 12  FIDA FATHIMA. N K 7  AUPS PERAMBRA
  402 - Quran Parayanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2207 31  MOHAMMED RASHID P A 7  MIUPS KUTTIADI
9376 39  MUHAMMED ADIL.P.C 6  AUPS ERAVANNUR
1156 41  MUHAMMED FAYIS 6  MUPS ORKKATTERI
1830 33  AYISHA SHAHI ZANANA 7  ILAHIYA HSS KAPPAD
3464 34  ISMAIL K 7  THANAKKOTTUR UPS
2808 27  FATHIMA JEBINROUHA 7  G.U.P.S CHERUVANNOOR
4996 40  MINHA SADIQUE 7  Calicut Girls H.S.S.
7875 29  MUHAMMED SAHIL 7  GMUPS KAITHAPOYIL
8470 38  SAJA FATHIMA 5  AUPS KARUNARAM
3726 37  MUHAMMED YASIN V 5  Kottappally LPS
6448 30  MUHAMMED AMJAD V. K. 6  G. U. P. S. Ramanattukara
5333 42  MUHAMMED NIHAL C P 5  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
5841 32  HANNATH C P 5  R. A. K. M. A. U. P. S.
6704 35  MUNA KHADEEJA 7  AMUPS Makkoottam
7398 26  MUHAMMED SINAN AV 6  Azad Memorial UPS Kumaranallur
9055 36  HADIL HAMDI 7  AUPS KAVUMTHARA
4418 28  NADIYA JALEEL N C 5  MUM VHSS Vatakara
  403 - Padyam Chollal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6695 21  HIBA JABIN M 7  AMUPS Makkoottam
7613 13  FAHMI.C. 7  GMUPS Chennamangallur
4323 15  MUSAMMIL MAHAMOOD 7  Kunhali Marakkar HSS Kottakkal
1164 19  RANA FATHIMA 6  MUPS ORKKATTERI
2193 22  VAFA FATHIMA M 7  MIUPS KUTTIADI
5593 12  AYISHA NAJA P 7  A. M. U. P. S. Puthurmadam
5841 17  HANNATH C P 5  R. A. K. M. A. U. P. S.
3416 20  FATHIMA HASNATH K 7  CCUPS NADAPURAM
9318 18  MUHAMMED HANAN KP 6  GHSS KODUVALLY
8345 24  FATHIMA FEBIN 7  AUPS ULLIYERI
9048 27  SALVA SHERIN V K 7  AUPS KAVUMTHARA
6561 26  RANNA JAN P 5  Mannur North A. U. P. S.
2879 11  NAJA FATHIMA K K 6  VILAYATUR ELAMPILAD M.U.P SCHOOL
1915 23  ABDUL WAHID 6  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
3735 25  RISA FATHIMA VP 6  Karthikappally No. 1 UPS
7976 14  FATHIMA HANAN KK 7  AMUPS ANDONA
4821 16  JIYA SUHARA KP 6  Himayathul Islam H. S. S
  404 - Kadha Parayal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1167 28  FAJAR FIROS.V.P 7  MUPS ORKKATTERI
2191 25  FAMNA 5  MIUPS KUTTIADI
2918 30  NOURA AMAN.K 7  K.G.M.S U.P SCHOOL KOZHUKKALLUR
6758 21  FATHIMA SUNDHOOS 7  AUPS Pilassery
3857 24  SHIFA JAMALUDHEEN T P 7  Memunda HSS
1569 27  FATHIMA 7  KARAYAD UPS
7992 34  FATHIMA RAJNA 7  AMUPS ANDONA
6447 29  SHIFA FATHIMA K. 7  G. U. P. S. Ramanattukara
4441 20  NAJA FATHIMA V 6  MUM VHSS Vatakara
8369 35  LIYA S 6  GMUPS POONOOR
7220 22  HUDA MAJEED 7  AUPS Pannicode
9308 23  FATHIMA. AK 6  GMUPS ELETTIL
3423 26  HAMNA FATHIMA 5  CCUPS NADAPURAM
5747 33  BASWILA.T.O 7  Karannur U. P School
5254 32  JANNATHULHUDA 6  G. U. P. S. Manakkad
4490 31  HANNATH N P 7  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
9059 36  LIYA ROSE 6  AUPS VELLIYOOR
  405 - Quiz
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1157 18  SANA FATHIMA 7  MUPS ORKKATTERI
4422 9  MUHAMMED ADIL P P 7  MUM VHSS Vatakara
5597 10  ALFA BINTH SHAHUL HAMEED 7  A. M. U. P. S. Puthurmadam
2190 3  NIHALA 7  MIUPS KUTTIADI
7869 75  HASNA NUBIN 7  GMUPS KAITHAPOYIL
6446 6  MURSHIDA N. K. 6  G. U. P. S. Ramanattukara
1581 17  NAJA FATHIMA 7  KARAYAD UPS
6698 15  FATHIMA FIDHA K T 6  AMUPS Makkoottam
9073 8  SHEFIN FARHAN M S 6  NARAYANAVILASAM AUPS ERAVATTUR
7220 1  HUDA MAJEED 7  AUPS Pannicode
3468 570  SAMEEYA 6  GUPS NADAPURAM
8431 14  SHAHANAS K J 7  AUPS MANGAD
9058 12  MUHAMMAD AMEEN 7  AUPS VELLIYOOR
4938 7  NEHA NASRIN K 7  G. U. P. S. Thiruvannur
3858 13  ARSAL VIDHADH 6  Memunda HSS
5745 16  MUHAMMED RAFAL 7  Karannur U. P School
2634 11  RASHIDA A K 7  AVALA U.P SCHOOL
9423 4  MUVAHIDA.K.P 7  AUPS ERAVANNUR
  406 - Arabi Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6636 27  MUHAMMED SHIYAS.P 7  Athmavidya Sangham U. P .S.,
Cheruvannur
2193 15  VAFA FATHIMA M 7  MIUPS KUTTIADI
2819 19  NAIFA ASHARAF 7  G H S VANMUGHAM
7726 24  FATHIMA NASARIN C 6  NIR HS PARAPPANPOYIL
3736 12  MOHAMMAD FAHIZ T 7  Karthikappally No. 1 UPS
6700 23  NAVEED PK 7  AMUPS Makkoottam
4925 11  MUHAMMED NIHAL N 7  G. U. P. S. Thiruvannur
8345 22  FATHIMA FEBIN 7  AUPS ULLIYERI
7423 21  MARIYAM SIDDIQUA 7  GMUPS Kodiyathur
9072 20  MUHAMMED RABEEH N 6  NARAYANAVILASAM AUPS ERAVATTUR
9309 14  MUJEEB RAHMAN. KKC 7  GMUPS ELETTIL
4423 13  MUHAMMED AKHIL 6  MUM VHSS Vatakara
5584 16  FATHIMA HIBA M 6  G. U. P. S. Kodal
1167 18  FAJAR FIROS.V.P 7  MUPS ORKKATTERI
1735 26  FATHIMA AL ABDULLA 6  THIRUVANGOOR HSS
3464 25  ISMAIL K 7  THANAKKOTTUR UPS
5842 17  FARHATH C P 5  R. A. K. M. A. U. P. S.
  407 - Prasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5017 36  ANFAL MUHAMMED M T 6  G. U. P. S. Thiruvannur
6705 33  FATHIMA FIZA M 7  AMUPS Makkoottam
5463 26  RASEEL USMAN..K 7  A. M. U. P. S. Kambliparamba
1032 31  RIFA FATHIMA 7  NARIKKUNNU UPS
4417 34  MINHA MUSTHAFA N V 5  MUM VHSS Vatakara
7460 29  HIBA JUGNU C K 6  GMUPS Kodiyathur
8224 32  AMALBANU E 6  AUPS PANANGAD SOUTH
2240 39  WASIF AHAMMAD BAKRI 7  AMUPS KAYAKKODI
2678 40  NASWEEHA THAHSEEN 7  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
3859 38  SALMIYA NAYIMA K 7  Memunda HSS
6520 27  JINAN T 7  Mannur Krishna A. U. P. S.
Kadalundi
1756 28  NUSRATH BEEVI .M 7  THIRUVANGOOR HSS
9306 37  NASIMA NUSRI. TK 7  GMUPS ELETTIL
6004 35  RAIFA FAISAL.PT 7  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
7977 30  MUHAMMED HASHIR K.K. 7  MGMHS EANGAPUZHA
3421 25  MUHAMMAD SALIH U K 7  CCUPS NADAPURAM
  408 - Mono Act
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3822 42  HIBA SHIRIN 6  Katameri MUPS
5891 28  LASIM SHAD PC 6  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
2192 34  MUHAMMAD NIHAL 6  MIUPS KUTTIADI
7428 27  DILARA MAJEED E B 7  GMUPS Kodiyathur
1167 37  FAJAR FIROS.V.P 7  MUPS ORKKATTERI
6697 41  SANA JABIN VT 7  AMUPS Makkoottam
1568 32  FATHIMA ZIYA T 6  KARAYAD UPS
2918 39  NOURA AMAN.K 7  K.G.M.S U.P SCHOOL KOZHUKKALLUR
4490 29  HANNATH N P 7  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
8225 31  AMINA AFRIN 7  AUPS PANANGAD SOUTH
5399 38  FATHIMA AJMILA .K.V 5  St. Xavier`s U. P.S. Peruvayal
4145 33  RIFA FATHIMA 6  Puduppanam SBS
6449 35  AYISHA HIBA.P.P 6  U. H. H. S. S. Chaliyam
3367 30  FATHIMA AK 6  VANIMEL MUPS
9428 36  NILVA FATHIMA K 7  GMUPS ARAMBRAM
9061 40  SELIN ROSHNA 7  POONATH NELLISSERY AUPS
  409 - Tharjama (Arabic)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2346 5  RANA FATHIMA P K 7  UPS NARIPPATTA
4422 13  MUHAMMED ADIL P P 7  MUM VHSS Vatakara
9055 15  HADIL HAMDI 7  AUPS KAVUMTHARA
3419 12  MANNA FATHIMA K 7  CCUPS NADAPURAM
2917 16  AFLAH.A.S 6  K.G.M.S U.P SCHOOL KOZHUKKALLUR
8431 17  SHAHANAS K J 7  AUPS MANGAD
1159 11  FATHIMATHUL JASRA 7  MUPS ORKKATTERI
7221 10  ASHIL RAHAMAN.C.P 7  AUPS Pannicode
4938 3  NEHA NASRIN K 7  G. U. P. S. Thiruvannur
5777 2  RENA FATHIMA 7  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
6192 7  AYISHA NAJA P 7  M. M. J. U. P. School Kadalundi
5402 1  FOUSIYA .RS 7  G. M. U. P. S. Mavoor
1916 4  RATHIYA MIRSANA 7  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
9463 8  KHALEEL USMAN P C 7  GMUPS ARAMBRAM
7802 9  NADHIYA NASRIN 7  NAZRATH UPS KATTIPPARA
6698 6  FATHIMA FIDHA K T 6  AMUPS Makkoottam
3883 14  FIDA SHERIN.V.P 7  Thiruvallur East UPS
  410 - Pada Payattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4146 6  FATHIMATHUL RAFEENA K K 7  Puduppanam SBS
1915 5  ABDUL WAHID 6  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
7993 4  RINSHIDA 5  AMUPS ANDONA
3422 9  FATHIMATHUL HANNA K K 7  CCUPS NADAPURAM
3738 3  FAHIDA FATHIMA PMT 7  Karthikappally No. 1 UPS
8370 16  REJA FATHIMA 6  GMUPS POONOOR
1157 1  SANA FATHIMA 7  MUPS ORKKATTERI
6408 10  FATHIMA RAJA CP 7  I.E.M.U.P. School, Thumbappadam
5050 2  AYISHA MISLA P N 6  Calicut Girls H.S.S.
2147 7  FATHIMA JUHANA 7  K V K M M U P School,Deverkovil
6698 17  FATHIMA FIDHA K T 6  AMUPS Makkoottam
2817 8  FATHIMA NASRIN.K.K 7  G H S VANMUGHAM
7461 12  HENNA SHERIN P P 6  GMUPS Kodiyathur
5745 14  MUHAMMED RAFAL 7  Karannur U. P School
9414 11  FATHIMA SAFA.EK 7  GMUPS VENNAKKAD
9058 15  MUHAMMAD AMEEN 7  AUPS VELLIYOOR
5597 13  ALFA BINTH SHAHUL HAMEED 7  A. M. U. P. S. Puthurmadam
  411 - Pada Keli
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3823 7  FATHIMA SANIYA K 7  Katameri MUPS
7994 9  NAJMA LUBABA 7  AMUPS ANDONA
6695 10  HIBA JABIN M 7  AMUPS Makkoottam
5840 11  MUHAMMED FAJILAS C 6  R. A. K. M. A. U. P. S.
1157 14  SANA FATHIMA 7  MUPS ORKKATTERI
5464 12  NADA FATHIMA .C 7  A. M. U. P. S. Kambliparamba
2034 8  ANSHIFA 7  K V K M M U P School,Deverkovil
6408 15  FATHIMA RAJA CP 7  I.E.M.U.P. School, Thumbappadam
1683 6  FARAH IBRAHIM T 7  GMUPS VELUR.
8291 13  ANEENA MEHA 5  AUPS NANMINDA EAST
7203 3  NADA.NT 7  SKAUPS Kodiyathur
9021 2  AYISA NITHARA S G 6  KOTTUR AUPS
3319 4  FIDHA FATHIMA.C.P 7  AL HUDA UPS(UNAIDED)
9557 1  SHAHLA SHERIN P 7  GMUPS KARUVAMPOIL
  412 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5883 26  FEHANA FATHIMA N 7  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
1021 11  RAJA FATHIMA 7  NARIKKUNNU UPS
1917 27  VARSHA P P 7  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
2193 19  VAFA FATHIMA M 7  MIUPS KUTTIADI
7786 16  LIYA FATHIMA 7  ST.ANTONYS UPS KANNOTH
6699 18  AMANA FATHIMA 6  Markaz Girls HS Karanthur
9049 13  MISIRIYATH P M 7  AUPS KAVUMTHARA
4925 12  MUHAMMED NIHAL N 7  G. U. P. S. Thiruvannur
7419 21  NAMIYA NASAR P P 7  GMUPS Kodiyathur
6320 17  NUHA BINTH ANAS P V 6  Farook Higher Secondary School,
Farook College (PO)
8412 20  NISBA SARIN V V 7  AMHS POOVAMBAYI
2887 23  SHADIYA A P 6  VANMUKAM KODIKKAL A.M.U.P SCHOOL
3712 24  FATHIMA AMEERA A V 5  Valliad U.P.S
5593 22  AYISHA NAJA P 7  A. M. U. P. S. Puthurmadam
4405 25  SHYMA SATHAR A P 5  MUM VHSS Vatakara
3415 15  FATHIMATH SUHANA A K 7  CCUPS NADAPURAM
9368 14  AYISHA RUBA M.S 5  AUPS MANIPURAM
  413 - Sambhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3367 28  FATHIMA AK 6  VANIMEL MUPS
3466 13  FIDA FATHIMA.K.K 7  GUPS NADAPURAM
3821 23  MUHSINA 7  Katameri MUPS
7205 21  HANA B USMAN 7  SKAUPS Kodiyathur
1157 12  SANA FATHIMA 7  MUPS ORKKATTERI
9056 24  ROOBY FATHIMA P 7  AUPS KAVUMTHARA
4605 20  AYISHA MANSHA. M. P 6  Ramakrishna Mission H. S. S
8223 11  JASMIYA N K 7  AUPS PANANGAD SOUTH
6444 27  HANEEM.C 7  G. G. V. H. S. S. Feroke
7992 15  FATHIMA RAJNA 7  AMUPS ANDONA
2148 17  FIDA FATHIMA K 6  K V K M M U P School,Deverkovil
1919 16  JUMANA JM 7  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
5839 14  AYSHA FIDA C V 7  R. A. K. M. A. U. P. S.
5337 22  AYSHA ADHNA M P 5  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
2800 25  SANA FATHIMA A S 6  MUYIPPOTH M.U.P SCHOOL
6695 19  HIBA JABIN M 7  AMUPS Makkoottam
9313 18  FIDA MARSHOOK 6  GMUPS ELETTIL