പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

All items are Completed

SCHOOL KALOLSAVAM 2016-17ELIGIBLE FOR HIGHER LEVEL     HS(GEN) HSS(GEN) HS(SKT) HS(ARA)


CHAMPIONSHIPS 


Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Chevayur 155
2    Balussery 142
3    Vatakara 140
4    Kozhikode City 139
5    Perambra 137
6    Koyilandy 134
7    Mukkam 133
8    Chombala 131
9    Kunnamangalam 128
10    Kunnummal 125
11    Nadapuram 125
12    Kozhikode Rural 124
13    Melady 122
14    Feroke 121
15    Koduvally 119
16    Thodannur 114
17    Thamarassery 102Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kozhikode City 351
2    Koyilandy 350
3    Chevayur 341
4    Perambra 284
5    Vatakara 267
6    Balussery 259
7    Feroke 243
8    Mukkam 238
9    Thodannur 233
10    Kunnummal 232
11    Kozhikode Rural 223
12    Melady 223
13    Koduvally 214
14    Nadapuram 210
15    Kunnamangalam 198
16    Chombala 189
17    Thamarassery 95


Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HSS General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kozhikode City 399
2    Balussery 343
3    Koyilandy 335
4    Chevayur 326
5    Perambra 276
6    Kozhikode Rural 267
7    Koduvally 261
8    Kunnamangalam 254
9    Feroke 252
10    Vatakara 252
11    Mukkam 251
12    Thodannur 245
13    Kunnummal 216
14    Melady 205
15    Chombala 202
16    Nadapuram 189
17    Thamarassery 141

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Chombala 87
2    Vatakara 86
3    Balussery 86
4    Perambra 83
5    Kunnamangalam 82
6    Melady 81
7    Chevayur 80
8    Koyilandy 77
9    Thodannur 76
10    Mukkam 75
11    Koduvally 73
12    Kozhikode City 70
13    Kozhikode Rural 63
14    Feroke 63
15    Kunnummal 61
16    Nadapuram 59
17    Thamarassery 31Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kozhikode City 86
2    Balussery 86
3    Koyilandy 84
4    Perambra 81
5    Chevayur 75
6    Koduvally 72
7    Feroke 72
8    Kunnamangalam 71
9    Thodannur 70
10    Mukkam 70
11    Kunnummal 61
12    Vatakara 60
13    Kozhikode Rural 57
14    Melady 53
15    Chombala 52
16    Nadapuram 43
17    Thamarassery 24


Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS Arabic)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kunnummal 93
2    Thodannur 91
3    Mukkam 89
4    Nadapuram 86
5    Balussery 84
6    Feroke 81
7    Koyilandy 81
8    Chevayur 80
9    Koduvally 77
10    Kozhikode Rural 77
11    Kunnamangalam 75
12    Kozhikode City 74
13    Thamarassery 73
14    Perambra 66
15    Vatakara 64
16    Melady 58
17    Chombala 6


Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP Arabic)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kunnummal 63
2    Thodannur 61
3    Balussery 61
4    Chombala 61
5    Feroke 61
6    Kozhikode City 56
7    Kozhikode Rural 55
8    Koyilandy 55
9    Mukkam 55
10    Kunnamangalam 55
11    Thamarassery 54
12    Nadapuram 53
13    Vatakara 51
14    Melady 47
15    Chevayur 47
16    Perambra 46
17    Koduvally 45