പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HS Arabic
Result:HS Arabic
  701 - Upanyasam - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4342 26  FATHIMA RANNA 10  NOCHAD HSS
2756 18  JALA RIHAN.S 10  CRESCENT HSS VANIMAL
3738 16  AYISHA NIDA. KT 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
3201 14  FATHIMA RAFIA 10  S. N. H.S.S. Thiruvallur
1323 12  AMANA SIDHIQUE 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
1908 13  RAMSEENA K P 10  Vadakkumpad H S
5083 21  NIHA FATHIMA P K 10  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
7460 19  BASIMA LATHEEF 10  G H S Nallalam
5524 23  AYSHA KUBRA.T.K 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
2548 24  MUHAMMED NISHAD 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
7271 17  AFEEFA HIDA 10  GHSS SIVAPURAM
3577 15  RASHEEDHA ABDULLA V K 10  Islamic Academy EHS Kottakkal
6579 25  MEHFY T.K. 10  Chennamangallur HSS
1283 11  SANA FATHIMA P 9  KKM GVHSS ORKKATTERI
5700 22  MUHAMMED NABEEL KM 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
7708 20  MOHAMMED ASHFAK. P 10  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
  702 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1323 14  AMANA SIDHIQUE 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
2548 26  MUHAMMED NISHAD 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
4342 18  FATHIMA RANNA 10  NOCHAD HSS
1791 23  NIMRA FATHIMA M V 10  RNMHS NARIPATTA
3738 20  AYISHA NIDA. KT 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
7760 11  FATHIMA LABEEBA V. P. 9  G. H. S. S. Kuttikattur
5700 27  MUHAMMED NABEEL KM 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
6847 25  MUHSINA THASNI 10  PTM HS Kodiyathur
5483 24  RAHWA MARIYAM 9  Calicut Girls H.S.S.
4905 22  FATHIMA HANNA P T 10  GHSS KODUVALLY
4175 16  FATHIMA SHERIN 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
1282 17  FATHIMA HANNA M K 10  KKM GVHSS ORKKATTERI
2709 19  MUHAMMED SINAN K.T.K 10  MIM HSS PERODE
3425 12  SHAKIBA SULTHANA K K 10  KMHS Kottakkal
3001 21  NAFIYA T T K 10  Emjay VHS school Villiappally
7605 15  NAJIYA N P 10  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
7271 13  AFEEFA HIDA 10  GHSS SIVAPURAM
  703 - Caption Rachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6551 13  FATHIMA NAJIYA P K 10  GHSS Neeleswaram
1943 16  RAJNA NM 10  NATIONAL HSS VATTOLI
2946 18  HIBA SHERIN 8  RAC HSS Katameri
3740 21  NIYA NOORBIN 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1323 14  AMANA SIDHIQUE 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
1287 25  FATHIMA MUNEER K P 9  KKM GVHSS ORKKATTERI
5710 27  FATHIMA HANNA V M 10  Sree narayana Trusts. H. S. S.
4020 24  SHAHANA P 9  GM HS Raroth
6940 17  FATHIMA RIFANA 10  GHSS POONOOR
2797 19  RAFA FATHIMA 10  TIM GHSS NADAPURAM
7393 12  SALMA PK 10  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
2292 23  HADIYA K 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
4428 15  RINSHANA Y.N 10  GHSS NADUVANNUR
5327 22  YUMNA 10  OLIVE ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL
3573 20  FIDHA FATHIMA K C 10  Islamic Academy EHS Kottakkal
4746 11  AYISHA NIDHA P 10  GHSS KARUVANPOYIL
7708 26  MOHAMMED ASHFAK. P 10  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
  704 - Tharjama ( Arabic)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2454 21  MUHAMMED SALIM 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
7537 18  RIZA FATHIMA A V 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
1324 17  FATHIMA NASWEEHA 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
4175 20  FATHIMA SHERIN 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
3231 11  SHAHANA C 9  RAC HSS Katameri
6753 19  RASHIDA AC 10  Fathimabi Memorial HS Koombara
2756 22  JALA RIHAN.S 10  CRESCENT HSS VANIMAL
3848 26  MOHAMMED SUHAIL A 10  Markaz HSS Karanthur
5074 16  HIBA NASRIN P P 10  GHSS PANNUR
7681 15  BASHIRA M 8  Crescent Public School Mavoor
1757 24  RANAFATHIMA P K 9  SANSKRIT HS VATTOLI
5701 27  IQBAL 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
1282 25  FATHIMA HANNA M K 10  KKM GVHSS ORKKATTERI
7147 23  DILANA S 10  GGHSS BALUSSERY
4624 13  NOORBINA HABEEB 10  NOCHAD HSS
5328 12  LAMIYA A.P 9  OLIVE ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL
3402 14  ZULFA JOHAR 10  MUM VHSS Vatakara
  705 - Poster Nirmanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4750 18  FATHIMA SANA 10  MJ HSS ELETTIL
6600 22  ANJALA JALEEL 9  Chennamangallur HSS
5709 20  NEEMA AMEEMA K T 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
4625 19  MIFTHAHUL JENNA 9  NOCHAD HSS
3849 17  MUHAMMED DHANISH P A 9  Markaz HSS Karanthur
7029 25  SHADA HANAN 10  NANMINDA HSS NANMINDA
1344 26  DIYA FATHIMA P M 8  GVHSS ATHOLI
7439 23  FATHIMA VAFA.K 10  C. M. High School Mannur
2757 14  HANAN HABEEBA 10  CRESCENT HSS VANIMAL
1288 11  ASHKAR P 8  KKM GVHSS ORKKATTERI
7967 24  FATHIMA THASNI N K 10  E M S Govt High School,Perumanna
2549 13  MUHAMMED ALTHAF 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
5340 21  MUHAMMED AFEEFK T 10  M. M. V. H. S.S Kozhikode
1792 12  HASHIFA NADUTHAREMMAL 9  RNMHS NARIPATTA
3574 16  MAEDA MAJEED 10  Islamic Academy EHS Kottakkal
3002 15  FATHIMATHUL ANSHIFA M K 9  Emjay VHS school Villiappally
  716 - Nikhandu Nirmanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3778 18  NUSAIBA K 10  Markaz Girls HS Karanthur
3233 16  MUHAMMED LABEEB T V 10  RAC HSS Katameri
1839 13  NAJA FATHIMA K 10  SANSKRIT HS VATTOLI
2548 14  MUHAMMED NISHAD 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
7760 26  FATHIMA LABEEBA V. P. 9  G. H. S. S. Kuttikattur
5528 21  NAFEESA HANIYA .K.V 9  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
7605 25  NAJIYA N P 10  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
5701 22  IQBAL 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
4749 20  FATHIMA SHAHANA 10  MJ HSS ELETTIL
1291 11  ASMINA N K 10  KKM GVHSS ORKKATTERI
3566 17  NADIYA 8  Islamic Academy EHS Kottakkal
6614 24  HUSNA PA 10  Chennamangallur HSS
1324 12  FATHIMA NASWEEHA 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
7147 23  DILANA S 10  GGHSS BALUSSERY
2838 15  AMINA SUHANA P 10  CRESCENT HSS VANIMAL
4629 19  HAMDHAN ABDUL SAMAD 10  NOCHAD HSS