പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Downloads

1.For download ID CARD

2.For download APPEAL ENTRY FORM

3.For download SITE MAP OF STAGES

4.നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  

 


അറിയിപ്പ് 


അപ്പീല്‍ അ‌നുവദിച്ച ഉത്തരവും മുകളിലെ ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പീല്‍ എന്‍ട്രി ഫോം പൂരിപ്പിച്ചതും  2-1-2017 : 10am JDT സ്ക്കൂളില്‍ എത്തിച്ച് പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയെ ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കണ്‍വീനര്‍
പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റി
No comments:

Post a Comment