പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HS_ Arabic
Result:HS Arabic
  701 - Upanyasam - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3412 11  FATHIMA RANNA 10  NOCHAD HSS
  702 - Katharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4972 11  AMANA SIDHIQUE 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
  703 - Caption Rachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2303 11  FATHIMA NAJIYA P K 10  GHSS Neeleswaram
  704 - Tharjama ( Arabic)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6103 11  MUHAMMED SALIM 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
  705 - Poster Nirmanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3820 11  FATHIMA SANA 10  MJ HSS ELETTIL
  706 - Padyam Chollal (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6257 21  AAMIR ABDURAHIMAN 9  MIM HSS PERODE
3783 25  MUHAMMED ADHIL KK 10  MJ HSS ELETTIL
3081 26  SHADIL P 10  KUTTAMBOOR HS
7503 15  HIBBAN AHAMMED M K 9  P. V. S. H. S. Eranhikkal
6093 14  MUHAMMEDALI JOUHAR 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
5446 20  MUHAMMED SAFVAN 10  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
4498 16  ANSAR MUHAMMED P 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
2759 24  MUHAMMED ALTHAF K R 10  MGMHS EANGAPUZHA
5047 18  ABDUL WAHID 8  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
1448 11  MUHAMMED NIHAL K P 10  Ramakrishna Mission H. S. S
2037 19  MUHAMMED ZUKAIN. TP 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
6846 12  MUHAMMAD MINHAJ 8  S. N. H.S.S. Thiruvallur
7054 23  SAVAD IZZATH 10  MUM VHSS Vatakara
2511 13  MISBAHUL HAQ 9  Fathimabi Memorial HS Koombara
1533 22  MUHAMMED SHIYAS. P 9  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
3556 17  MUHAMMED ASHIK T N 8  KOOTHALI VHSS
  707 - Padyam Chollal(Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6652 14  RANA FATHIMA 8  Emjay VHS school Villiappally
4975 19  AYISHA BEEVI.H.M 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
1314 26  LIYANA V P 10  Calicut Girls H.S.S.
2036 22  HIBA JABIN. M 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2600 23  FAHMI.C 9  PTM HS Kodiyathur
4158 13  HUDA PARVIN 10  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
1534 24  AYISHA NAJAH. P 9  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
6416 11  NAHLA.A.K 9  CRESCENT HSS VANIMAL
7056 21  LUJAIN ABDUL MAJEED 10  MUM VHSS Vatakara
6112 20  NASWEEHA THAHSIN 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
7509 15  HANNA TM 8  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
8170 16  MINHA M M 10  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
5564 18  LIHANA FATHIMA 10  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
2687 12  DILNA FATHIMA K T 10  GM HS Raroth
3401 17  AMNA ABOOBAKER 9  NOCHAD HSS
3220 25  SHADA ZANEEQ E P 8  GGHSS BALUSSERY
  708 - Arabi Ganam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6257 12  AAMIR ABDURAHIMAN 9  MIM HSS PERODE
2144 19  AMEEN MOHAMMED P 8  Markaz HSS Karanthur
2759 26  MUHAMMED ALTHAF K R 10  MGMHS EANGAPUZHA
1594 22  HABIN MINHAJ K. T. 9  G. H. S. S. Kuttikattur
5097 18  JABIR V M 10  POILKAVE HS
2601 23  MUHAMMED FAYIS 9  PTM HS Kodiyathur
3081 20  SHADIL P 10  KUTTAMBOOR HS
4667 14  SAJIDH.M.A 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
4396 13  SALMANUL FARIS P E 10  U. H. H. S. S. Chaliyam
7054 17  SAVAD IZZATH 10  MUM VHSS Vatakara
1482 15  MUHAMMED ADHIL P 10  G. G. H. S.S Kallai
6892 11  MUHAMMAD SALIH V P K 8  Rahmaniya H S Ayancheri
5847 25  MUHAMMAD ASLAM P M 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
4127 24  MUJEEB RAHMAN KKC 9  CM CENTRE HS MADAVOOR
5556 21  MUHAMMED IJAS T 10  Vadakkumpad H S
3656 27  RIJAS M 10  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
7622 16  MUSSAMMIL C K 8  Sree narayana Trusts. H. S. S.
  709 - Arabi Ganam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4989 24  FATHIMATHUL HANA.C.K 8  ILAHIYA HSS KAPPAD
3821 13  SAFIYA K 10  MJ HSS ELETTIL
4509 12  NAFIDA U 9  G. G. V. H. S. S. Feroke
2040 20  FATHIMA. MK 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2369 26  HANA MUSTHAFA ABDULLA 10  Chennamangallur HSS
5536 18  FARHANA NURIN K 10  Vadakkumpad H S
1187 19  FATHIMA SAHALA M 9  Calicut Girls H.S.S.
7219 21  SHIVADA K S 8  Islamic Academy EHS Kottakkal
3060 14  RINU FATHIMA TK 9  NANMINDA HSS NANMINDA
6359 23  FATHIMA HASNATH 9  MIM HSS PERODE
7592 16  NEEMA AMEEMA K T 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
6112 22  NASWEEHA THAHSIN 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
1536 11  RIZWANA ABDUL RASHEED. E 10  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
6847 15  SHADEEDA MUMTHAS 9  S. N. H.S.S. Thiruvallur
2838 17  AFNANA AKHTHER 9  NIR HS PARAPPANPOYIL
4861 25  FATHIMATH SHARJINA 8  GHSS AZHIYOOR
  710 - Kathaprasangam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4413 25  JELWA VK 10  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
6472 21  ISMIL K 9  SIHS UMMATHUR
5100 16  HARSHANA A 10  POILKAVE HS
7269 23  HIBA SHERIN 9  Islamic Academy EHS Kottakkal
6112 24  NASWEEHA THAHSIN 9  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
4159 17  NILVA FATHIMA 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
2046 18  AYISHA SHIFA 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
1314 12  LIYANA V P 10  Calicut Girls H.S.S.
1534 15  AYISHA NAJAH. P 9  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
6843 20  FATHIMA ANEESA.O 9  S. N. H.S.S. Thiruvallur
7508 22  FATHIMA FIDHA AF 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
2490 11  BUHAISA.P 10  Fathimabi Memorial HS Koombara
2883 19  NIDHA RAHMAN 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
5441 14  HASHIFA NADUTHAREMMAL 9  RNMHS NARIPATTA
3698 13  NEHLA MUHAMMED 9  NOCHAD HSS
  711 - Mono Act
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6412 21  MUNEER.M 10  CRESCENT HSS VANIMAL
5310 26  SHIFA FATHIMA 10  THIRUVANGOOR HSS
5025 27  NOURA AMAN K 9  KPMSM HS ARIKKULAM
5527 14  HAMNA FATHIMA TK 9  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
7690 28  NADHEEM AKTHAR P 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
6536 13  FAHMI. C.P 10  Rahmaniya H S Ayancheri
7269 25  HIBA SHERIN 9  Islamic Academy EHS Kottakkal
1779 22  SUHAIL K K 10  G. H. S. S Peringolam
3503 19  FATHIMA ZIYA .T 8  GHSS NADUVANNUR
2602 12  DILARA MAJEED 9  PTM HS Kodiyathur
4162 17  FAHMIDHA V K 10  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
1317 18  BAHEEJA M T 8  Calicut Girls H.S.S.
7593 11  SHAFA SHERIN P P 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
3072 16  FISANA SHERIN 8  GHSS POONOOR
4422 15  AYISHA HIBA P P 8  U. H. H. S. S. Chaliyam
6199 23  AYISHA DIYA 8  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
2019 20  ADIL FARHAN V 10  GHSS Payambra
2791 24  FATHIMA SHAHANA S R 8  MGMHS EANGAPUZHA
  712 - Prasangam (Arabic)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2350 21  SUMAYYA NAJEEB 9  Chennamangallur HSS
6103 16  MUHAMMED SALIM 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
3693 15  SHADHA FATHIMA 10  NOCHAD HSS
2047 14  MINHA FATHIMA. C 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
4576 24  FATHIMA SHAIKKA U K 10  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
5563 23  VASIF AHMAD 9  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
2883 22  NIDHA RAHMAN 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
6483 19  FIDA FATHIMA K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
5025 18  NOURA AMAN K 9  KPMSM HS ARIKKULAM
6611 12  MUHAMMAD AJVAR 9  RAC HSS Katameri
4163 25  AYISHA HANANA 10  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
4931 17  FATHIMA HANNA M K 10  KKM GVHSS ORKKATTERI
1513 11  SHIFANA SHERIN T 9  Crescent Public School Mavoor
1451 13  ANFAL MUHAMMED M T 8  Ramakrishna Mission H. S. S
7226 26  RASHEEDHA ABDULLA V K 10  Islamic Academy EHS Kottakkal
7504 20  AMEENA KAREEM 8  P. V. S. H. S. Eranhikkal
  713 - Quran Parayanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6093 19  MUHAMMEDALI JOUHAR 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
4420 21  MUHAMMED JABIR 10  G H S Nallalam
5556 27  MUHAMMED IJAS T 10  Vadakkumpad H S
2350 23  SUMAYYA NAJEEB 9  Chennamangallur HSS
3977 20  SAFVAN M T 10  GHSS KODUVALLY
6360 25  SAJAD.K 10  MIM HSS PERODE
1537 18  ABHAJ. V 9  CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S
1318 16  MINHA SADIQUE 9  Calicut Girls H.S.S.
2191 26  ZAINUL ABID 10  Markaz HSS Karanthur
7690 15  NADHEEM AKTHAR P 10  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
3699 13  HAMDHAN ABDUL SAMAD 10  NOCHAD HSS
5102 22  MUHAMMED SAFVAN P K 10  POILKAVE HS
7052 11  JAFAR BIN MUHAMMED RAFI 9  MUM VHSS Vatakara
6593 17  MUHAMMAD ASLAH 10  RAC HSS Katameri
4867 14  MUHAMMED MINHAJ K S 9  GHSS AZHIYOOR
2801 12  ABDUL FATHAH K V 10  MGMHS EANGAPUZHA
3285 24  AHMAD JUNAID 8  PAVANDOOR HSS
  714 - Prasnothari
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5792 11  FIDA SHERIN 10  GHSS KUTTYADI
6879 18  ISMATH K 10  RAC HSS Katameri
2072 20  NUSAIBA K 10  Markaz Girls HS Karanthur
2505 19  RASHIDA AC 10  Fathimabi Memorial HS Koombara
7514 26  RAIFA FAISAL PT 9  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
3701 15  MUHAMMAD SHAMIL 10  PERAMBRA HSS
6103 16  MUHAMMED SALIM 10  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
2884 21  AYISHA NAJA P P 8  NIR HS PARAPPANPOYIL
6314 24  FIDA FATHIMA K 9  SIHS UMMATHUR
3818 14  FATHIMA JEBIN 9  MJ HSS ELETTIL
1313 25  NUZUHA P.T 10  Calicut Girls H.S.S.
4423 13  AYISHA NAJA P 9  U. H. H. S. S. Chaliyam
7226 17  RASHEEDHA ABDULLA V K 10  Islamic Academy EHS Kottakkal
4932 22  SANA FATHIMA P 9  KKM GVHSS ORKKATTERI
5309 27  FATHIMA ASNA PK 8  THIRUVANGOOR HSS
3080 12  SUMINA HARIS K 9  KUTTAMBOOR HS
  715 - Musharah
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6361 15  MUHAMMAD SHIBLI AMANULLA 9  MIM HSS PERODE
6760 13  FATHIMA K K 10  Memunda HSS
5310 22  SHIFA FATHIMA 10  THIRUVANGOOR HSS
3498 23  RINSHANA Y.N 10  GHSS NADUVANNUR
5489 20  RISLA FATHIMA P P 9  SANSKRIT HS VATTOLI
2246 19  THANSEER K 10  Markaz HSS Karanthur
2506 14  FATHIMA RAMEESA NP 10  Fathimabi Memorial HS Koombara
1602 21  MUHAMMED ASHIQUE P. K. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
7631 24  AFTHAB C K 10  Sree narayana Trusts. H. S. S.
2885 18  NEJA THULFA. P 10  NIR HS PARAPPANPOYIL
3074 12  ABDUL BASITH 10  GHSS POONOOR
7215 11  NADIYA 8  Islamic Academy EHS Kottakkal
1448 16  MUHAMMED NIHAL K P 10  Ramakrishna Mission H. S. S
4174 17  MUHAMMED AMEEN 10  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
  716 - Nikhandu Nirmanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2072 11  NUSAIBA K 10  Markaz Girls HS Karanthur
  717 - Sambhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6408 12  NAJEEHA.A.K 10  CRESCENT HSS VANIMAL
2359 18  NADA SALIM 8  Chennamangallur HSS
1449 20  AYISHA MANSHA MP 8  Ramakrishna Mission H. S. S
5310 23  SHIFA FATHIMA 10  THIRUVANGOOR HSS
3694 22  NOORBINA HABEEB 10  NOCHAD HSS
4508 19  RAHILA RIDHA P P 9  G. G. V. H. S. S. Feroke
2072 15  NUSAIBA K 10  Markaz Girls HS Karanthur
6612 17  FATHIMA SANIYA 9  RAC HSS Katameri
4155 24  FATHIMA FIDA K T 8  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
7268 25  FATHIMA NAFA 9  Islamic Academy EHS Kottakkal
7506 21  FARSANA.P.P 10  C. M. C. Girls. H. S. Elathur
5594 16  NISHANA UVAIS 9  NATIONAL HSS VATTOLI
1710 14  HASNA A P 9  G. H. S. S. Medical College Campus
5990 11  MUFLIHA K 10  B.T.M.H.S THURAYUR
3156 13  SHADA HANAN 10  NANMINDA HSS NANMINDA
  718 - Sangha Ganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4413 16  JELWA VK 10  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
5567 25  VAFA FATHIMA 9  GHSS KUTTYADI
8017 23  HAFNA 10  ILAHIYA HSS KAPPAD
7589 27  REEMAHANAN N K 10  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
2068 12  AYISHA MUHSINA O P 9  Markaz Girls HS Karanthur
3821 17  SAFIYA K 10  MJ HSS ELETTIL
6754 14  RISHA FATHIMA 9  Memunda HSS
6257 20  AAMIR ABDURAHIMAN 9  MIM HSS PERODE
5049 22  FATHIMATHUL MEHA 8  ICS SECONDARY SCHOOL KOYILANDY
2357 28  NAVA PARVEEN 8  Chennamangallur HSS
6200 11  NAJIYA MUMTHAS 8  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
3352 15  FATHIMA SHADIYA 8  GHSS POONOOR
1319 18  DUNA FATHIMA M 8  Calicut Girls H.S.S.
2759 26  MUHAMMED ALTHAF K R 10  MGMHS EANGAPUZHA
3401 24  AMNA ABOOBAKER 9  NOCHAD HSS
1729 19  BUHAINA P 10  G. H. S. S. Mavoor
7054 21  SAVAD IZZATH 10  MUM VHSS Vatakara
4941 13  FAZIYA FATHIMA O K 8  KKM GVHSS ORKKATTERI
  719 - Nadakam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6656 19  MUHAMMED K P 10  Emjay VHS school Villiappally
3988 18  FELVA YUNUS T 9  MJ HSS ELETTIL
6432 20  DIYA MIRSHA 9  TIM GHSS NADAPURAM
4408 16  ASHMAL E 10  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
1509 15  HENNA FATHIMA P T 8  Crescent Public School Mavoor
1165 11  HAMAD MISHAL 10  OLIVE ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL
4985 12  HIBA SHIRIN.P 9  ILAHIYA HSS KAPPAD
2297 14  MOIDEEN KUTTY V 10  MKH MMO HSS Manassery
7630 13  NIYA FATHIMA 8  Sree narayana Trusts. H. S. S.
2037 17  MUHAMMED ZUKAIN. TP 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam