പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HS_ Sanskrit
Result:HS Sanskrit
  801 - Upanyasarachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3043 11  SATHEERTHYA.C.S 8  SVEMHS NANMINDA
  802 - Katharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3347 11  LAKSHMI RAJ J R 10  GGHSS BALUSSERY
  803 - Kavitharachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5408 11  DEVAPRIYA J S 9  SANSKRIT HS VATTOLI
  804 - Samasyapooranam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3038 11  ADIDEV J D 8  SVEMHS NANMINDA
  805 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1988 22  MANASA K KRISHNAN 8  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
7427 23  MEDHA SARMA K S 9  Chinmaya E. M. H. S. S.
3423 11  ADITHYA ANEESH 10  NOCHAD HSS
5411 19  VRINDA E 8  SANSKRIT HS VATTOLI
3033 24  ANAGHA. M. G 8  SVEMHS NANMINDA
5313 25  SHERIN S S 9  THIRUVANGOOR HSS
2286 21  ASWATHI O T 8  GHSS Neeleswaram
4381 16  GOPIKA O 10  U. H. H. S. S. Chaliyam
1361 15  ARDRA RATHNAKARAN . 9  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
6645 17  NANDANA ANILKUMAR 9  Emjay VHS school Villiappally
5828 14  KRISHNA GADHA S 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
1773 20  THREYA CHEENKOL 9  G. H. S. S. Mavoor
6959 18  SAKULCHANDANA C 9  Govt Sanskrit HSS Vatakara
3822 13  HARILAKSHMI E 8  MJ HSS ELETTIL
6404 12  RITHUVARNA.N.S 8  CRESCENT HSS VANIMAL
  806 - Prasnothari
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5313 14  SHERIN S S 9  THIRUVANGOOR HSS
1994 16  GOPIKA K S 8  RECGVHSS Chathamangalam
3045 11  HRUTHUNAND J. R 10  SVEMHS NANMINDA
1362 20  ATHULYA RAJ .P 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
3485 27  ABHIRAM P DAS 9  PERAMBRA HSS
4616 24  SHANKER DEV . C 9  G. G. V. H. S. S. Feroke
4659 12  ABHIRAM.G 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
1547 25  SREYA K. 8  G. H. S. S. Kuttikattur
3823 22  SWETHA KRISHNA 10  MJ HSS ELETTIL
6775 23  PRANAV MOHAN V R 9  Memunda HSS
5825 15  THEJASWINI R S 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7666 19  HRIDHYA 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
2286 13  ASWATHI O T 8  GHSS Neeleswaram
5668 18  SWETHA RAMESH 8  NATIONAL HSS VATTOLI
6957 17  ANANYA AS 10  Govt Sanskrit HSS Vatakara
2873 21  RILNA C K 9  GVHSS THAMARASSERY
6470 26  NANDHANA. 9  CRESCENT HSS VANIMAL
  807 - Padyamchollal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1998 21  GOPIKA J P 10  RECGVHSS Chathamangalam
3033 12  ANAGHA. M. G 8  SVEMHS NANMINDA
5314 24  DEVANANDA B S 9  THIRUVANGOOR HSS
3822 19  HARILAKSHMI E 8  MJ HSS ELETTIL
1302 20  AKSHATA.B 9  Providence Girls H. S. S
5427 22  AVANDHIKA LAKSHMI B 10  RNMHS NARIPATTA
6175 11  AMAL P.K. 8  G.V.H.S.S PAYYOLI
4654 23  CHANDANA A S 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
4381 18  GOPIKA O 10  U. H. H. S. S. Chaliyam
6915 26  AMAYA M P 9  BEM HS Vatakara
7667 25  ATHUL KRISHNA 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
6535 16  SIVANANDANA. V 10  Rahmaniya H S Ayancheri
3644 15  DILNA P NAIR 8  GHSS KAYANNA
1550 14  SIVASREE P. M. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
6312 13  ARCHANA MANOJ 8  IRINGANNUR HSS
2610 17  ANAGHA.KP 10  PTM HS Kodiyathur
  808 - Prabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3034 22  SNEHA ANIL. A 10  SVEMHS NANMINDA
3243 27  SWETHALAKSHMI K P 9  GGHSS BALUSSERY
5830 16  DEVADH NARAYAN 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
1999 24  AATMAJA P M 10  RECGVHSS Chathamangalam
5408 17  DEVAPRIYA J S 9  SANSKRIT HS VATTOLI
6761 19  AMRUTHA LAKSHMI M 10  Memunda HSS
7667 13  ATHUL KRISHNA 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
2606 23  ADWAITH KRISHNA.KC 9  PTM HS Kodiyathur
3478 20  ARCHANA RAJEEV 9  PERAMBRA HSS
5323 25  SREENANDANA 9  THIRUVANGOOR HSS
6486 26  ATHULYA K 9  CRESCENT HSS VANIMAL
3804 14  CHANDANA. M 10  GOVT. HSS NARIKUNI
1550 11  SIVASREE P. M. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
4505 21  ARDRA E 10  G. G. V. H. S. S. Feroke
6960 18  ASNA BEEVI MV 9  Govt Sanskrit HSS Vatakara
1301 12  HARITHA.E 8  Providence Girls H. S. S
4652 15  VEDHA V K 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
  809 - Chambuprabhashanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4654 15  CHANDANA A S 10  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
6295 26  AMAYA SHAJ K 9  IRINGANNUR HSS
5830 23  DEVADH NARAYAN 8  G.V.H.S.S MEPPAYUR
3040 25  MAYOOKHA SHAJU M.C 9  SVEMHS NANMINDA
5630 21  ASHA LAKSHMI D S 9  NATIONAL HSS VATTOLI
7443 24  AISWARYA K 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
1992 20  AVYA K V 10  RECGVHSS Chathamangalam
1539 22  GOPIKA . T 10  Saraswathi
Vidya Nikethan
English Medium
High School,
Pantheerankavu
3423 14  ADITHYA ANEESH 10  NOCHAD HSS
1365 17  HARIPRIYA .H 10  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
3807 13  NANDANA. V K 9  GOVT. HSS NARIKUNI
6961 19  ANAGHA KM 8  Govt Sanskrit HSS Vatakara
6545 12  GAYATHRI T V 8  Rahmaniya H S Ayancheri
4322 16  VINEESHA.K 10  C. M. High School Mannur
2301 18  HRIDYA K G 9  Mokkam HS Mokkam
5315 11  ASWANI MOHAN 9  THIRUVANGOOR HSS
  810 - Padakam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5223 23  ADWAITH B S 10  POILKAVE HS
6763 14  SAYANTH A K 9  Memunda HSS
2605 17  SIDHARTH.EK 10  PTM HS Kodiyathur
7667 18  ATHUL KRISHNA 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
6256 16  ASHIN.M 10  SIHS UMMATHUR
2094 20  SHIJIL.M.K 10  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
5445 11  ABHINAV SATHEESH 10  SANSKRIT HS VATTOLI
4617 13  ASWIN . O 9  G. G. V. H. S. S. Feroke
6192 12  UDITH NIVED S.R. 8  G.V.H.S.S PAYYOLI
3489 22  SREEHARI SATHYANATH M 9  PERAMBRA HSS
1562 19  AKSHAY T. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
1025 15  ARJUN. M. V 8  Ramakrishna Mission H. S. S
6912 21  JAYAKRISHNAN NAMBOODIRI V
T
10  BEM HS Vatakara
  811 - Padakam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7442 24  POOJA PRASOON 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
5316 14  SARGASMI R P 9  THIRUVANGOOR HSS
3243 21  SWETHALAKSHMI K P 9  GGHSS BALUSSERY
1366 20  MANOMI .L.S 9  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
6764 19  SWATHI KRISHNA 9  Memunda HSS
6486 18  ATHULYA K 9  CRESCENT HSS VANIMAL
1563 22  PARVATHY M 8  G. H. S. S. Kuttikattur
2097 15  ANUPAMA.C.P 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2608 23  HREDHYA.P 9  PTM HS Kodiyathur
6190 13  SARIKA S PRAKASH 8  G.V.H.S.S PAYYOLI
3936 16  NANDANA RAJ M M 10  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
4629 12  DEVINANDANA.K 10  NIVEDITHA VIDYA
PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
6962 17  SREYASURADH 8  Govt Sanskrit HSS Vatakara
3490 11  BOBISHA 8  PERAMBRA HSS
  812 - Ashtapathi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6913 14  ABHINAND KRISHNA N P 10  BEM HS Vatakara
5409 18  ABHIRAM R 8  SANSKRIT HS VATTOLI
5317 22  ABHISHEK S 10  THIRUVANGOOR HSS
2590 12  HARI GOVIND.K 9  PTM HS Kodiyathur
3491 24  SAYANTH S R 9  PERAMBRA HSS
3032 23  GOPIKRISHNAN 10  SVEMHS NANMINDA
6296 15  ADITHYAN .L 8  IRINGANNUR HSS
7465 13  NIDHIN T 9  Chinmaya E. M. H. S. S.
6175 21  AMAL P.K. 8  G.V.H.S.S PAYYOLI
1013 16  MIDHUN. S 8  Ramakrishna Mission H. S. S
1538 11  DEEPAK . T T 9  Saraswathi
Vidya Nikethan
English Medium
High School,
Pantheerankavu
3939 20  ABHAY SANTHAKUMAR 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
2003 19  SURJITH P NARAYAN 9  RECGVHSS Chathamangalam
6765 17  KARTHIK P 9  Memunda HSS
  813 - Ashtapathi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6295 16  AMAYA SHAJ K 9  IRINGANNUR HSS
4656 27  DEVIKA.S.MOHAN 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
5314 21  DEVANANDA B S 9  THIRUVANGOOR HSS
2127 19  SUVARNA MULLAPPALLY 10  GHSS Nayarkuzhi
3033 26  ANAGHA. M. G 8  SVEMHS NANMINDA
3492 15  NIRANJANA SHIJU 8  PERAMBRA HSS
1780 18  ANANYADAS 9  G. H. S. S. Mavoor
7442 24  POOJA PRASOON 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
1003 23  SANJANA U NAIR 10  St. Michael's H. S.S Westhill
2004 22  AVANTHIKA MURALEEDHARAN 9  RECGVHSS Chathamangalam
6715 20  SREE NAYANA 9  Memunda HSS
4630 13  NAVYA RAVI.K 10  NIVEDITHA VIDYA
PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
5829 12  DEVANANDA N K 9  G.V.H.S.S MEPPAYUR
3943 222  AYANA ANIL T P 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
6963 17  ADITHYA K 9  Govt Sanskrit HSS Vatakara
2302 11  NANDANA K M 10  Mokkam HS Mokkam
  814 - Ganalapanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5317 20  ABHISHEK S 10  THIRUVANGOOR HSS
6296 25  ADITHYAN .L 8  IRINGANNUR HSS
3939 19  ABHAY SANTHAKUMAR 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
3086 147  MANU SEKHAR MS 10  NANMINDA HSS NANMINDA
6913 21  ABHINAND KRISHNA N P 10  BEM HS Vatakara
3491 15  SAYANTH S R 9  PERAMBRA HSS
2590 26  HARI GOVIND.K 9  PTM HS Kodiyathur
5832 22  VYSAKH S S 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
2874 24  ANANTHROSH 8  GVHSS THAMARASSERY
4573 16  YAGESH C P 10  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
2003 12  SURJITH P NARAYAN 9  RECGVHSS Chathamangalam
5669 14  YADUNANDH K K 10  NATIONAL HSS VATTOLI
1143 11  ADITHYAN.N 9  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
1564 18  ASWINRAJ K. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
7465 23  NIDHIN T 9  Chinmaya E. M. H. S. S.
6765 13  KARTHIK P 9  Memunda HSS
  815 - Ganalapanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5859 16  THEJALAKSHMI K T 9  S.V.A.H.S NADUVATHUR
6295 28  AMAYA SHAJ K 9  IRINGANNUR HSS
1369 22  POOJA SUDHEESH 9  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
5314 13  DEVANANDA B S 9  THIRUVANGOOR HSS
6766 18  JAHNVI S 9  Memunda HSS
4656 27  DEVIKA.S.MOHAN 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
5618 11  GOURI KRISHNA . E 8  NATIONAL HSS VATTOLI
4512 12  SIVANI K 10  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
2802 15  DEVAPRIYA V S 8  GVHSS THAMARASSERY
1780 21  ANANYADAS 9  G. H. S. S. Mavoor
6535 20  SIVANANDANA. V 10  Rahmaniya H S Ayancheri
3347 14  LAKSHMI RAJ J R 10  GGHSS BALUSSERY
3422 25  DHYANA MANOJ 8  NOCHAD HSS
6916 23  SANDRA P K 9  BEM HS Vatakara
2314 26  ARYA P H 8  GHSS Neeleswaram
7442 19  POOJA PRASOON 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
3943 24  AYANA ANIL T P 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
2100 17  KRISHNAPRIYA.M 9  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
  816 - Koodiyattam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1033 21  PARVATHI NAMBIAR 8  Providence Girls H. S. S
3475 22  HARISANKAR.R.S 8  PERAMBRA HSS
5224 20  PRARTHANA S 9  POILKAVE HS
  817 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5219 15  NIVED S 10  POILKAVE HS
1327 17  ABHIRAMI K P 10  Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram
1995 13  GANGA P N 8  RECGVHSS Chathamangalam
3824 12  ABHINAND T 10  MJ HSS ELETTIL
5671 11  ARDHRA . V 9  NATIONAL HSS VATTOLI
6176 16  DEVANANDA K.T. 8  G.V.H.S.S PAYYOLI
4628 14  VARSHA.K 10  NIVEDITHA VIDYA
PEEDAM ENGLISH
MEDIUM HIGH SCHOOL
  818 - Vandematharam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3044 23  THEERTHA. S.B 10  SVEMHS NANMINDA
1998 12  GOPIKA J P 10  RECGVHSS Chathamangalam
3471 13  DEVA D SUNIL 10  PERAMBRA HSS
3804 26  CHANDANA. M 10  GOVT. HSS NARIKUNI
5670 22  HARIKA RAMESH 9  NATIONAL HSS VATTOLI
4380 16  ANUSREE K 10  U. H. H. S. S. Chaliyam
6295 17  AMAYA SHAJ K 9  IRINGANNUR HSS
7442 21  POOJA PRASOON 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
5828 25  KRISHNA GADHA S 10  G.V.H.S.S MEPPAYUR
1550 24  SIVASREE P. M. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
4656 14  DEVIKA.S.MOHAN 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
2630 27  NANDANA.E 10  PTM HS Kodiyathur
1038 11  HELEN.P.R 8  Providence Girls H. S. S
5314 15  DEVANANDA B S 9  THIRUVANGOOR HSS
6766 19  JAHNVI S 9  Memunda HSS
6914 18  YAMI K P 10  BEM HS Vatakara
2869 20  NANDANA G 8  GVHSS THAMARASSERY
  819 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1363 18  SIYA SHAHIN .P 9  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
7442 20  POOJA PRASOON 10  Chinmaya E. M. H. S. S.
4656 26  DEVIKA.S.MOHAN 9  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
5670 12  HARIKA RAMESH 9  NATIONAL HSS VATTOLI
1992 21  AVYA K V 10  RECGVHSS Chathamangalam
2630 16  NANDANA.E 10  PTM HS Kodiyathur
3031 27  SIVANI.P S 10  SVEMHS NANMINDA
6295 24  AMAYA SHAJ K 9  IRINGANNUR HSS
3471 11  DEVA D SUNIL 10  PERAMBRA HSS
6715 14  SREE NAYANA 9  Memunda HSS
4380 23  ANUSREE K 10  U. H. H. S. S. Chaliyam
3943 17  AYANA ANIL T P 9  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
5859 13  THEJALAKSHMI K T 9  S.V.A.H.S NADUVATHUR
5314 15  DEVANANDA B S 9  THIRUVANGOOR HSS
6914 19  YAMI K P 10  BEM HS Vatakara
1550 25  SIVASREE P. M. 10  G. H. S. S. Kuttikattur
2869 22  NANDANA G 8  GVHSS THAMARASSERY