പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Committee


KOZHIKODE REVENUE DISTRICT SCHOOL KALOLSAVAM 2016-17
  2017 JANUARY 4,5,6,7,8 AT @ J D T ISLAM H S S,MARIKKUNNU


PROGRAMME COMMITTEE


 
         CHAIRMAN                                                                     

Adv. P M  SURESH BABU

                                                              


GENERAL CONVENOR
Dr. GIREESH CHOLAYIL


PROGRAM COMMITTEE CONVENOR
P K ARAVINDAN 
   9495409460

No comments:

Post a Comment