പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

Sub District

 • Balussery
 • Chevayur
 • Chombala
 • Feroke
 • Koduvally
 • Koyilandy
 • Kozhikade Rural
 • Kozhikode City
 • Kunnamangalam
 • Kunnummal
 • Melady
 • Mukkom
 • Nadapuram
 • Perambra
 • Thamarassery
 • Thodannur
 • Vadakara

No comments:

Post a Comment