പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ്

HSS General Results
Result:HSS General
  901 - Chithra Rachana - Pencil
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6957 18  RAJUL K V 11  GHSS KOKKALLUR
5268 19  VEDHA S POOKAT 11  Providence Girls H. S. S
1626 14  VISHNUPRASAD T M 12  GMVHSS KOYILANDY
5682 24  AISWARYA SASEENDRAN 11  Silver Hills H. S. S.
1048 20  SOORYA G 11  GGHSS MADAPPALLI
7995 15  HIBA BASHEER 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
2032 13  NEHA R S 11  GHSS KUTTYADI
2265 16  PARVANA V S 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
7544 17  VAISAKH P J 11  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
2614 12  ARCHANA C B 12  IRINGANNUR HSS
2897 21  HARSHA K 12  Memunda HSS
4603 23  ARYANANDA 12  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
3481 25  AKSHAY A P 11  Govt HSS Vatakara Puthur
  902 - Chithra Rachana - Water Colour
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6957 18  RAJUL K V 11  GHSS KOKKALLUR
4677 25  UNNIMAYA DP 12  GHSS NADUVANNUR
5639 19  ANJU ELISA PAUL 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
7995 15  HIBA BASHEER 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
5682 17  AISWARYA SASEENDRAN 11  Silver Hills H. S. S.
1626 13  VISHNUPRASAD T M 12  GMVHSS KOYILANDY
3485 24  NANDANA R 11  Govt HSS Vatakara Puthur
2032 12  NEHA R S 11  GHSS KUTTYADI
2898 26  ANUPAMA CHANDRAN S 11  Memunda HSS
  903 - Chithra Rachana - Oil Colour
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1626 13  VISHNUPRASAD T M 12  GMVHSS KOYILANDY
3485 24  NANDANA R 11  Govt HSS Vatakara Puthur
6957 19  RAJUL K V 11  GHSS KOKKALLUR
7995 15  HIBA BASHEER 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
2032 12  NEHA R S 11  GHSS KUTTYADI
3908 11  JINA R 11  RECGVHSS Chathamangalam
2343 17  NEERAJ P B 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
2897 22  HARSHA K 12  Memunda HSS
1308 16  ATHMANA R 11  GGHSS MADAPPALLI
4034 14  ATHUL GEORGE 11  HOLY FAMILY HSS KATTIPPARA
5268 21  VEDHA S POOKAT 11  Providence Girls H. S. S
  904 - Cartoon
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2343 22  NEERAJ P B 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
1449 16  PRANATHI PRADEEP 11  GGHSS KOYILANDY
3739 20  CHANDANA KOTHEMBRA 11  GHSS Payambra
2575 13  NANDHU P J 11  GHSS VELLIYODE
4914 19  RANI T JOSE 12  St. Mary's Higher Secondary School,
Koodathai
1024 18  HRIDYA KRISHNA 12  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
1745 15  FRANCIS ROBY 12  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
5715 21  ROHAN ROSH E K 12  Silver Hills H. S. S.
7544 12  VAISAKH P J 11  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
  905 - Collage
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2343 22  NEERAJ P B 12  G.V.H.S.S PAYYOLI A 5
2265 26  PARVANA V S 12  G.V.H.S.S MEPPAYUR
1807 20  SONA SAJEEV 12  NATIONAL HSS VATTOLI
5716 13  SANJAY MOHANDAS 11  Silver Hills H. S. S.
1627 15  DEVANANDA M 11  GMVHSS KOYILANDY
7457 24  VISMAYA P 12  G. G. V. H. S. S. Feroke
2897 21  HARSHA K 12  Memunda HSS
3980 11  HALEEMA NEPHRIN 12  GVHSS THAMARASSERY
4676 14  SHARMISHTA SURESH 12  GHSS NADUVANNUR
  944 - Upanyasam - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2040 17  SIVAPRIYA R P 11  GHSS KUTTYADI
5623 20  ABIN MOHAN G M 12  Zamorin's H. S. S. Kozhikode
3654 24  VISHNU MURALEEDHARAN 12  Auxilium Nava Jyothi Hr.Sec.School
3528 19  AMRITHA RAJ 12  KMHS Kottakkal
1637 26  VIVEK G S 12  GMVHSS KOYILANDY
6975 12  ANUSREE A 12  GHSS KOKKALLUR
4448 13  ARATHI V S 11  PERAMBRA HSS
2880 23  MUHAMMAD MUHSIN 12  RAC HSS Katameri
2352 21  SARANG K 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
7757 18  DIYA ABOOBAKKAR 12  G. H. S. S. Medical College Campus
5704 15  AMRITESH V B 12  P. V. S. H. S. Eranhikkal
2827 25  ANUGRAHA E T 11  IRINGANNUR HSS
1455 11  SNEHA GANGADHARAN 12  GGHSS KOYILANDY
4184 22  AKASH K SAM 11  ST. JOSEPH HSS KODENCHERY
1021 16  SRILAKSHMI R 12  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
7575 14  SREELAKSHMI M S 11  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
  945 - Upanyasam - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5629 24  MALAVIKA V NAIR 11  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
6643 20  AMEEN V K 12  Sacred Heart HSS Thiruvambady
3321 18  AMMLU S LAKSHMI 11  Sree Narayana HSS Vatakara
1463 21  RAHUL RAJ M 12  POILKAVE HS
3206 13  SHAFNA THAYYULLATHIL 11  S. N. H.S.S. Thiruvallur
1197 17  ANAGHA S GEETH 12  GVHSS MADAPPALLI
6976 25  NANDANA S SUDHEER 11  GHSS KOKKALLUR
4375 27  ARYA S 12  GHSS NADUVANNUR
2041 19  AFEEF ABDULLA 12  GHSS KUTTYADI
4409 15  ARUNDHATHI A 11  NOCHAD HSS
5690 14  FIDHA VADAKKETHODIKAYIL 11  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
8098 26  SMRUTHI P SHAJI 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
7503 23  AAVANI GOKUL 12  C. M. High School Mannur
3843 22  ARUNIMA K P 12  GHSS Parambil
7796 11  PRAKRITHI T K 11  G. H. S. S. Medical College Campus
3987 12  JIPSA FATHIMA 11  GVHSS THAMARASSERY
2202 16  HIBA THAMJIDA 12  G.H.S AVALA KUTTOTH
  946 - Upanyasam - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4726 16  SULFATH N P 12  GOVT. HSS NARIKUNI
2108 20  FATHIMATHUL HANNATH 12  GHSS KUTTYADI
2690 11  HINA FATHIMA 12  GHSS KALLACHI
6673 24  AMANA VARDHA P 11  Chennamangallur HSS
1638 23  FATHIMA NIHA 11  GMVHSS KOYILANDY
4446 21  FARHANA MARIYAM 11  GHSS AVITANALLUR
3571 18  AYISHA NOOR N V 11  MUM VHSS Vatakara
7880 19  MALEEHA BATHOOL 12  G. H. S. S. Mavoor
7472 17  KADEEJA ROSNA K 11  G. G. V. H. S. S. Feroke
5563 25  HIBA RAHMAN K P 12  Calicut Girls H.S.S.
7000 12  RINSHA M M 12  AMHS POOVAMBAYI
3905 27  NADA SHERIN 11  RECGVHSS Chathamangalam
5693 13  VALEED KHALID K P 12  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
3207 22  ASNA AZEEZ.AS 11  S. N. H.S.S. Thiruvallur
2248 26  FATHIMA SAHADIYA 11  B.T.M.H.S THURAYUR
4276 14  NAHLA NASRE 12  GOVT. HSS PUDUPPADI
1150 15  HANNA FATHIMA 12  GHSS AZHIYOOR
  947 - Upanyasam - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4988 18  ASWINI K 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
1812 11  KAVYA K K 12  NATIONAL HSS VATTOLI
6672 21  ANAGHA K 12  Chennamangallur HSS
2274 12  ADITHYAN S D 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR
2344 25  SREELAKSHMI S N 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
3988 16  ANJANA C K 11  GVHSS THAMARASSERY
5705 20  DIYA R SATHEESH 11  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
3664 15  ANAGHA C 12  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
5258 19  ATHUL RAGHAV O 12  Ramakrishna Mission H. S. S
1643 26  ARYA B BABU 11  GMVHSS KOYILANDY
3484 14  AKASH P 12  Govt Sanskrit HSS Vatakara
7759 23  SUHAIRA SYED ALI 12  G. H. S. S. Medical College Campus
6978 24  KRISHNA SASI 11  GHSS KOKKALLUR
2913 13  MANJIMA V P 12  Memunda HSS
7471 22  GOKUL SAI K 11  G. G. V. H. S. S. Feroke
4411 17  KRISHNENDU.S.B 12  NOCHAD HSS
1294 27  AJAY KRISHNAN 11  KKM GVHSS ORKKATTERI
  948 - Upanyasam - Hindi
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4251 20  SNEHAMOL VARKEY GEORGE 12  St.George's H.S.S Velamcode
2828 16  ANUSREE N P 12  IRINGANNUR HSS
3842 15  LAKSHMI PRIYA S G 12  GHSS Parambil
2911 13  ANUSREE.G.S 12  Memunda HSS
7506 17  SHAMEEMA P 11  C. M. High School Mannur
1456 22  KANAKASREE MOHAN 12  GGHSS KOYILANDY
1298 24  AVANIKRISHNA R.B 12  KKM GVHSS ORKKATTERI
7123 14  AMBILI E K 12  GGHSS BALUSSERY
5681 19  FIZA HARISH 11  Silver Hills H. S. S.
4376 23  ARUNIMA RAMESH K K 12  GHSS NADUVANNUR
6766 27  ANISHMA S 11  St. Joseph`s HS Pulloorampara
3513 25  DEVNA P V 11  Govt HSS Vatakara Puthur
4987 21  MISHRIF DILSHAD M 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
1793 26  ISHA CHANDRAN M K 11  RNMHS NARIPATTA
7758 12  KRISHNENDU N 11  G. H. S. S. Medical College Campus
5182 11  BALJEET 11  Sree Gujarathi Vidyalaya H. S. S
2273 18  PARVANA SASI 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR
  949 - Upanyasam - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
6512 24  MUHAMMED IMTHIYAS ALAM 11  MKH MMO HSS Manassery
1833 25  VASEEK AHAMED 12  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
3808 14  AYISHA LUDHOONA K V 12  Markaz Girls HS Karanthur
7124 18  FATHIMA SALHA 12  GGHSS BALUSSERY
1459 13  FATHIMATHUL HANA O K 12  GGHSS KOYILANDY
8012 12  SHAHMA SHERIN P.P. 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
5697 16  FATHIMA SHERIL. N.P. 11  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
4980 17  AYISHA SHIFNA K T 12  GHSS KARUVANPOYIL
5565 26  SANA AYISHA S K 11  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
4416 19  ARSHINA.K.T 12  NOCHAD HSS
2883 15  AJFANA K 12  RAC HSS Katameri
1166 27  FATHIMATHUL SANHA P P 11  GVHSS MADAPPALLI
3572 11  AFNIDA C P 12  MUM VHSS Vatakara
2843 22  FATHIMA KK 12  TIM GHSS NADAPURAM
3990 23  MUHAMMAD ALI M 11  GVHSS THAMARASSERY
2298 21  MASNA 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
7354 20  MUFEEDHA K C 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
  950 - Katharachana - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4989 20  FATHIMA FIDHA P 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
2348 26  NANDANA G S 12  G.V.H.S.S PAYYOLI
2827 12  ANUGRAHA E T 11  IRINGANNUR HSS
7087 23  SREELAKSHMI K K 11  GHSS SIVAPURAM
5628 21  SANWAYA PRADEEP 12  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
1237 16  ANUPRIYA E 12  KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI
1322 25  DIVYA SURESH VM 12  GVHSS ATHOLI
5707 24  ADIL THANVEER 12  N. G. O. Quarters. H. S.
Vellimadukunnu
2040 14  SIVAPRIYA R P 11  GHSS KUTTYADI
3273 11  DEEPTHI P M 12  BEM HS Vatakara
4465 22  DIYA LAKSHMI K 12  PERAMBRA HSS
2915 17  LAMIYA BINTH AHAMMED O T
M
11  Memunda HSS
3963 18  HRIDYA P 12  GVHSS THAMARASSERY
6641 19  DHIYA ROBERT 11  Sacred Heart HSS Thiruvambady
7615 13  ANAMIKA K 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
7882 15  RANI K M 11  SAVIO H. S. S. Devagiri
  951 - Katharachana - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5689 21  PARVATHI O 12  Chinmaya E. M. H. S. S.
7761 16  MALAVIKA MENON 12  G. H. S. S. Medical College Campus
5346 15  ZIYA AYSHA 12  St. Joseph`s Anglo Indian Girls H.
S. S
3206 25  SHAFNA THAYYULLATHIL 11  S. N. H.S.S. Thiruvallur
3549 14  ASIYA ESHA 11  MUM VHSS Vatakara
1538 13  NANDHANA.MV 11  THIRUVANGOOR HSS
7230 24  ANJULA B K 12  NANMINDA HSS NANMINDA
1747 12  ANNA MERIN JOSEPH 11  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
6674 11  AYSHA THAMANNA K 12  Chennamangallur HSS
1194 22  ATHITHYA PRAKASH 12  GVHSS MADAPPALLI
3644 23  JOCELIN JACOB 11  Auxilium Nava Jyothi Hr.Sec.School
7581 20  ATHULYA T 12  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
4606 17  ARCHANA T 12  NADUVANNUR HSS VAKAYAD
2303 18  AYISHA HANA 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
2684 19  GOKUL P 11  GHSS KALLACHI
  952 - Katharachana - Hindi
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4376 26  ARUNIMA RAMESH K K 12  GHSS NADUVANNUR
4729 19  VISMAYA M P 12  GOVT. HSS NARIKUNI
7506 14  SHAMEEMA P 11  C. M. High School Mannur
1198 16  MALAVIKA SANJEEVAN 12  GVHSS MADAPPALLI
5692 21  MUBASHIRA U V 12  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
1461 22  HRIDYA P S 11  GGHSS KOYILANDY
7939 20  ASHIQA N 11  Pantheerankave H. S.
2916 11  ANUPAM KRISHNA V S 12  Memunda HSS
2244 17  SHANA 11  B.T.M.H.S THURAYUR
3641 24  AARATHI PRAVEEN 11  Auxilium Nava Jyothi Hr.Sec.School
3989 23  AARSHA CHANDRAN 11  GVHSS THAMARASSERY
6508 25  SHAIK FAREEZA FATHIMA 11  MKH MMO HSS Manassery
1822 12  KAVYA S NADH 12  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
5577 18  ANANYA ANILKUMAR 11  Govt. Achuthan G. H. S Chalappuram
7123 15  AMBILI E K 12  GGHSS BALUSSERY
3274 13  MUFEEDA 11  BEM HS Vatakara
2731 27  LAMYA KUNHABDULLA 12  CRESCENT HSS VANIMAL
  953 - Katharachana - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4412 23  HIBA FATHIMA 11  NOCHAD HSS
1638 24  FATHIMA NIHA 11  GMVHSS KOYILANDY
6541 22  SHIFA NAZAR 12  GHSS Neeleswaram
7000 12  RINSHA M M 12  AMHS POOVAMBAYI
5563 25  HIBA RAHMAN K P 12  Calicut Girls H.S.S.
7583 14  ASHIKA SHIRIN N 12  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
8013 26  HAFSAH C.P 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
5695 15  AMNA S R 12  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
3590 16  FATHIMA SHIRIN M C 11  MUM VHSS Vatakara
2694 20  MUHAMMED 12  GHSS KALLACHI
3986 17  SANANA M P 12  GVHSS THAMARASSERY
4985 19  ABDUL MUTHALIB P M 12  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
2248 11  FATHIMA SAHADIYA 11  B.T.M.H.S THURAYUR
3905 13  NADA SHERIN 11  RECGVHSS Chathamangalam
1813 27  HARSHINA ABDUL HAMEED K K 11  NATIONAL HSS VATTOLI
3033 18  SAHEEDA K 12  Emjay VHS school Villiappally
1151 21  FATHIMA FAIZAHAN 12  GHSS AZHIYOOR
  954 - Katharachana - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1812 13  KAVYA K K 12  NATIONAL HSS VATTOLI
7121 23  PAVITHRA J R 11  GGHSS BALUSSERY
2624 15  VYSHNAVI VIJAYAN T T K 12  IRINGANNUR HSS
3664 17  ANAGHA C 12  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
5654 21  DEVIKA LAL 12  G. H. S. S. Easthill
6772 24  SREELAKSHMI K M 12  Chennamangallur HSS
7762 26  APARNA K 12  G. H. S. S. Medical College Campus
5706 22  SNEHA M 12  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
3988 18  ANJANA C K 11  GVHSS THAMARASSERY
2917 16  NAVYA R 11  Memunda HSS
2249 14  PRIYANKA V 12  B.T.M.H.S THURAYUR
7613 25  ADHEENA T 11  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
1199 11  ABHIRAM S J 11  GVHSS MADAPPALLI
4468 19  AMRUTHA V K 12  PERAMBRA HSS
1534 12  SREEDHANYA J P 12  GVHSS BOYS KOYILANDY
4990 20  ABHINAV K P 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
  955 - Katharachana - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7354 14  MUFEEDHA K C 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
6512 19  MUHAMMED IMTHIYAS ALAM 11  MKH MMO HSS Manassery
3949 20  MOHD REHAN KHAN 11  Markaz HSS Karanthur
2883 18  AJFANA K 12  RAC HSS Katameri
1833 26  VASEEK AHAMED 12  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
3990 21  MUHAMMAD ALI M 11  GVHSS THAMARASSERY
3588 23  FATHIMATHUL FIDA K T 12  MUM VHSS Vatakara
2213 16  MUHAMMAD MANSUR K 11  G.H.S AVALA KUTTOTH
2628 13  NASHIDA K 11  IRINGANNUR HSS
4377 24  SENDEES MUHAMMED 11  GHSS NADUVANNUR
7124 22  FATHIMA SALHA 12  GGHSS BALUSSERY
1516 12  RAHNA K V 11  POILKAVE HS
5685 25  FATHIMA HANA 11  C. M. M. H. S. Thalakkulathur
1057 17  SHAHARBA S 12  GGHSS MADAPPALLI
4991 11  SHAHALA FATHIMA P C 12  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
5566 15  SUHANA SHERIN K V 12  G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu
  956 - Kavitharachana - Malayalam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7615 13  ANAMIKA K 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
2354 12  PRIYAMVADA G S 11  G.V.H.S.S PAYYOLI
4371 22  AKSHARA SAJI 11  ST. GEORGE'S HSS KULATHUVAYAL
2909 11  GAADHA NATH 11  Memunda HSS
8067 26  DEVATHEETHA M J 11  THIRUVANGOOR HSS
5628 19  SANWAYA PRADEEP 12  B. E. M. G. H. S. S. Calicut
3519 25  JEEVANI R 12  Govt HSS Vatakara Puthur
1814 15  HARISANKAR R 12  NATIONAL HSS VATTOLI
1640 24  SARIGASREE K M 12  GMVHSS KOYILANDY
7881 14  ROSE MARIYA SHIJU 12  SAVIO H. S. S. Devagiri
3667 21  ARUNIMA P B 12  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
2584 17  NIMISHA BABU 12  SIHS UMMATHUR
4090 16  MUHAMMED ANAS 11  MGMHS EANGAPUZHA
7128 27  PUNNYA DARSHIKA S 11  GGHSS BALUSSERY
1240 20  SREELAKSHMI P 11  GHSS CHORODE
5696 18  AATHIRA JANARDHANAN 11  Chinmaya E. M. H. S. S.
  957 - Kavitharachana - English
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
5229 22  ADHEENA. K.T 12  Providence Girls H. S. S
2912 21  FATHIMATH NIHALA 12  Memunda HSS
7505 23  SHILPA A 11  C. M. High School Mannur
2250 17  MUHAMMED SAFWAN SIDDIQUE 11  B.T.M.H.S THURAYUR
3518 15  FUAD ABID 11  Govt Sanskrit HSS Vatakara
1747 19  ANNA MERIN JOSEPH 11  ST. MARY`S HS MARUTHONKARA
3854 16  UMMU HABEEBA C K 12  GHSS Nayarkuzhi
2595 18  FADILA VACHAL THAZHE KUNI 11  SIHS UMMATHUR
4277 14  HAMDHA FINU P C 12  GOVT. HSS PUDUPPADI
6977 13  JAYALAKSHMI K 12  GHSS KOKKALLUR
4372 11  NIRANJANA M S 11  ST. GEORGE'S HSS KULATHUVAYAL
1243 20  NAJIYA PARVIN M P 11  GHSS CHORODE
7936 12  HRIDYA P 11  Pantheerankave H. S.
1463 24  RAHUL RAJ M 12  POILKAVE HS
  958 - Kavitharachana - Hindi
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7130 25  ARDRA S J 12  GGHSS BALUSSERY
3653 16  DIYA NANDANA S 11  Auxilium Nava Jyothi Hr.Sec.School
1152 21  AYANA.K.P 12  GHSS AZHIYOOR
5684 12  HASHMINA O 12  Presentation H. S. S.
1837 13  VISHNUPRIVA MURALI 12  A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA
8015 19  DARSANA.K 12  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
2576 18  RONA M MATHEW 11  GHSS VELLIYODE
7353 14  AYISHA RANNA M C 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
4470 23  ADITHYA J B 12  PERAMBRA HSS
2275 22  KRISHNA PRIYA C 11  G.V.H.S.S MEPPAYUR
3323 11  SNEHA EKNATH JADHAV 11  Sree Narayana HSS Vatakara
5010 17  SAMEEKSHA R 11  GHSS KODUVALLY
3039 20  NADIYA M.M 12  Emjay VHS school Villiappally
5236 24  K.LAKSHMI 12  St. Michael's H. S.S Westhill
1641 15  LAYANA YUSAF M K 12  GMVHSS KOYILANDY
  959 - Kavitharachana - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4986 18  MUHAMMED SHARAFUDHEEN K 11  CHAKKALAKKAL HSS MADAVOOR
2694 16  MUHAMMED 12  GHSS KALLACHI
3033 15  SAHEEDA K 12  Emjay VHS school Villiappally
3993 14  ALFIYA M.K 12  GVHSS THAMARASSERY
5515 11  FATHIMA SHANA KATHOON 12  M. M. V. H. S.S Kozhikode
6541 19  SHIFA NAZAR 12  GHSS Neeleswaram
1165 17  MUHAMMED JALAL 11  GVHSS MADAPPALLI
1650 26  ASHIGHA M P 11  GMVHSS KOYILANDY
7000 12  RINSHA M M 12  AMHS POOVAMBAYI
2294 21  SHAHANA C 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
8016 13  FATHIMA MISHRIYA.V 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
1813 27  HARSHINA ABDUL HAMEED K K 11  NATIONAL HSS VATTOLI
7614 24  FARSINA E 12  Farook Higher
Secondary School,
Farook College (PO)
5694 20  SANA AMAL P P 12  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
3596 22  MUHAMMED SHAHEER T K 11  MUM VHSS Vatakara
  960 - Kavitharachana - Sanskrit
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7231 20  ANAND KRISHNA S 12  NANMINDA HSS NANMINDA
6672 21  ANAGHA K 12  Chennamangallur HSS
4729 25  VISMAYA M P 12  GOVT. HSS NARIKUNI
1056 11  AMRUTHA N K 12  GGHSS MADAPPALLI
7582 22  ARYA K 11  Sevamandir Post
Basic School,
Ramanattukara
8071 24  CHAITHRA P 12  G. H. S. S. Easthill
2971 14  ARYA R 11  Memunda HSS
1812 13  KAVYA K K 12  NATIONAL HSS VATTOLI
7762 23  APARNA K 12  G. H. S. S. Medical College Campus
5706 19  SNEHA M 12  A. K. K. R. Girls.H. S. S.
Chelannur
1534 12  SREEDHANYA J P 12  GVHSS BOYS KOYILANDY
3604 15  ARATHI P K 11  Govt HSS Vatakara Puthur
4355 17  AKSHAYA.PC 12  NOCHAD HSS
3666 16  SREERAJ A 12  Kunnamangalam HSS Kunnamangalam
5270 18  ANUSREE P P 11  Ramakrishna Mission H. S. S
  961 - Kavitharachana - Urdu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3940 25  MEHMOOD AHMED 11  Markaz HSS Karanthur
6509 21  AFAQUE WAZI 11  MKH MMO HSS Manassery
3994 24  SHAHANA V P 12  GVHSS THAMARASSERY
4377 18  SENDEES MUHAMMED 11  GHSS NADUVANNUR
5697 19  FATHIMA SHERIL. N.P. 11  J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu
7354 15  MUFEEDHA K C 11  U. H. H. S. S. Chaliyam
7136 16  JISHANA E K 11  GHSS POONOOR
8014 14  FIDHA FEBIN M. 11  RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED,
CALICUT-8
5522 11  MUHMINA.K 12  Himayathul Islam H. S. S
5075 22  ADHILA V 11  MJ HSS ELETTIL
1833 27  VASEEK AHAMED 12  KPES HIGH SCHOOL KAYAKKODY
2843 20  FATHIMA KK 12  TIM GHSS NADAPURAM
3545 12  FATHIMATHUL MINHA E 12  MUM VHSS Vatakara
2298 17  MASNA 12  C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM
1460 23  VISMAYA ASHOK 11  POILKAVE HS
1166 13  FATHIMATHUL SANHA P P 11  GVHSS MADAPPALLI
2976 26  MURSHID P M 11  Memunda HSS